PAC Polderijk Zonweringen

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden betreffen enkel op bestellingen geplaatst bij Zonweringen-specialist.nl

Orders/bestellingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het bestellen via de webwinkel op Zonweringen-specialist.nl. Koper ontvangt van Zonweringen-specialist.nl de orderbevestiging via een e-mail.
 2. Zonweringen-specialist.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending zal plaatsvinden onder Remboursbetaling.

Prijzen

 1. Alle prijzen van Zonweringen-specialist.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten richting koper worden vermeld in de bestelorder. Uitzonderingen zijn wanneer vermeld staat dat de verzending gratis zal plaatsvinden.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op Zonweringen-specialist.nl Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Zonweringen-specialist.nl heeft het recht, voor levering, de koper te informeren als dit het geval is.
 3. De producten van Zonweringen-specialist.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum waarop de order wordt geplaatst.

Afbeeldingen

 1. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website van Zonweringen-specialist.nl zijn met zorg gemaakt. Naar aanleiding van de afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de order plaatsvinden.

Betaling

 1. De levering vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via Ideal of bancontact (Belgie). Bij afhaalorders kan ook contant worden betaald, behoudens maatwerk.

Verzending

 1. De producten worden verzonden voor risico van Zonweringen-specialist.nl, tenzij anders overeen gekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Zonweringen-specialist.nl zal bestellingen naar eigen inzicht zo efficient mogelijk verzenden.
 3. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten op kosten van de koper opgeslagen.
 4. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar Zonweringen-specialist.nl
 5. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Zonweringen-specialist.nl het recht een factuur te sturen voor de door Zonweringen-specialist.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en de administratiekosten. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00.

Levering

 1. Levering van onderdelen vindt plaats binnen 5 tot 10 werkdagen. Overige producten zoals overkappingen, rolluiken en zonwering zullen worden geleverd binnen een afgesproken levertijd.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

Garantie

 1. Zonweringen-specialist.nl staat in voor de kwaliteit van de , door haar naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de, door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op de geleverde producten wordt de garantie van de fabrikant overgenomen.
 3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Zonweringen-specialist.nl. Dit mag door middel van verzending of directe aflevering aan het verkoopadres van Zonweringen-specialist.nl
 4. Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling.
  a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd
  b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht,
  c. door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door anders van externe oorzaken en/of onheilen,
  d. indien producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden
  e. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 6. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke geldende garantiebepalingen van kracht.

Recht van retour

 1. De afnemer heeft het recht door Zonweringen-specialist.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Zonweringen-specialist.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 3. Wanneer de door Zonweringen-specialist.nl afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van 14 werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 4. Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  a. maatwerk, zoals geleiders, assen, koord, band
  b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van koper.
  c. Artikelen specifiek voor klant ingekocht en niet zijnde regulier assortiment.

Aansprakelijkheids-beperking

 1. Zonweringen-specialist.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, en verkeerd gebruik.
 2. Zonweringen-specialist.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (de)montage kosten die men maakt voor het (de)monteren van producten.

Overmacht

 1. Indien Zonweringen-specialist.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of ongeheel te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding. Ook niet als Zonweringen-specialist.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
 4. Zonweringen-specialist.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Arbritrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij oplosbare geschillen tussen koper en Zonweringen-specialist.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.